top of page
image (1).png

Trešā nomas izsoles kārta telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadsCēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā (21.03.2024. plkst.10.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, telpa 83,1 kvm platībā, telpu grupa 66,6 kvm platībā, telpa 49,8 kvm platībā un telpu 96.1 kvm platībā turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai. Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.


Izsoles solis – 00,05 EUR (pieci centi).

Izsole notiek – Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2024.gada 22. martā.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2024.gada 21. marta plkst. 10.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts bizness@cesunovads.lv, tālr.: +371 25531497.


Izsoles noteikumi 

Nomas_izsoles_noteikumi
.docx
Download DOCX • 55KB

Papildu informācija par par ēku un nomas objektu izsolēm

Informācija par ēku un nomas objektiem
.docx
Download DOCX • 20KB

Informācija par telpām

Informācija par nomas objektiem
.docx
Download DOCX • 16KB

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
.pdf
Download PDF • 3.55MB


PIRMAIS STĀVS:

AR-2_R2
.pdf
Download PDF • 454KB

Brīvās telpas:OTRAIS STĀVS:

AR-3_R2
.pdf
Download PDF • 644KB

Brīvās telpas:


Comments


bottom of page