top of page
image (1).png

Otrā nomas tiesību izsoles kārta telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novads


Cēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā (20.02.2024. plkst.17.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, telpu grupu 79.2 kvm platībā un telpu 96.1 kvm platībā, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai. Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.


Izsoles solis – 00,05  EUR (pieci centi).


Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2024.gada 23.februārī.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2024.gada 20. februāra plkst. 17.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts bizness@cesunovads.lv, tālr.: +371 25531497.


Izsoles noteikumi   


Nomas_izsoles_noteikumi
.
Download • 52KB

Papildu informācija par par ēku un nomas objektu izsolēm

Informācija_par_nomas_objektiem
.docx
Download DOCX • 17KB

Informācija par nomas objektiem

Informācija_par_ēku_un_Nomas_objektu_izsolēm_februāris
.docx
Download DOCX • 19KB

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
.pdf
Download PDF • 3.55MB

PIRMĀ STĀVA PIEEJAMĀ TELPA:


AR-2_R2
.pdf
Download PDF • 454KB


OTRĀ STĀVA PIEEJAMĀ TELPA:


AR-3_R2
.pdf
Download PDF • 644KB

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page