top of page
image (1).png

Nomas tiesību izsole telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novadsCēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā (23.01.2024. plkst.17.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, 543,3 m2 platībā, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai.Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.


Izsoles solis – 00,05  EUR (pieci centi).


Drošības nauda atbilstoši nomas tiesību izsoles noteikumu 1.10.punktā noteiktajam jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.


Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2024.gada 26.janvārī.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2024.gada 23.janvāra plkst.17.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts turisms@cesunovads.lv, tālr.: +371 25531497.


Papildu informācija par par ēku un nomas objektu izsolēm

Informācija_par_nomas_objektiem
.docx
Download DOCX • 17KB

Informācija par nomas objektiem

Informācija_par_ēku_un_Nomas_objektu_izsolēm
.docx
Download DOCX • 19KB

Izsoles noteikumi     

NOMAS_TIESĪBU_IZSOLES_NOTEIKUMI
.docx
Download DOCX • 33KB

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
.pdf
Download PDF • 3.55MB

PIRMAIS STĀVS:


AR-2_R2
.pdf
Download PDF • 454KB

OTRAIS STĀVS:


AR-3_R2
.pdf
Download PDF • 644KB

Comments


bottom of page